Jurisprudenţa CtEDO privind protecţia proprietăţii în cauzele moldoveneşti

09 07 2008

Până la 30 iunie 2008, dintre cele 123 de hotărâri adoptate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) în cauzele contra Moldovei, în 59 de hotărâri a fost constatată cel puţin o încălcare a dreptului la protecţia proprietăţii, garantat de a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Aceasta înseamnă că 47,96 % dintre toate hotărârile adoptate de Curte contra Moldovei sunt hotărâri în care a fost constatată încălcarea dreptului la protecţia proprietăţii. Din momentul ratificării Convenţiei şi până la sfârşitul anului 2004, hotărârile de constatare a violării acestui drept constituiau 63,63 % din toate hotărârile adoptate contra Moldovei. Treptat, această cotă s-a redus până la 57,14 % în 2005, 50 % în 2006, 46,66 % în 2007 şi 33,33 % la data de 30 iunie 2008.

În cauzele moldoveneşti, Curtea a constatat încălcarea dreptului garantat de a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO din următoarele motive:

 • neexecutarea sau executarea tardivă a hotărârilor judecătoreşti;
 • casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti;
 • împiedicarea ilegală a reclamantului de a se folosi de licenţele sale sau anularea licenţelor;
 • neacordarea unei pretenţii legitime şi
 • lipsirea de proprietate.

Până la 30 iunie 2008, neexecutarea sau executarea tardivă a hotărârilor judecătoreşti a fost constatată în 42 de cauze (ceea ce constituie 34,14 % din toate hotărârile Curţii contra Moldovei) în urma neexecutării hotărârilor judecătoreşti privind retrocedarea imobilelor naţionalizate, plata unor sume de bani, acordarea spaţiului locativ, acordarea unui teren de pământ, restabilirea la locul de muncă, evacuarea unei persoane din apartamentul reclamanţilor, demolarea unei construcţii ilegale, imposibilităţii de executare a unei hotărâri judecătoreşti privind plata în favoarea reclamantului a unei sume de bani de către o întreprindere, în urma lichidării acestei întreprinderi şi transferării proprietăţii acesteia unei întreprinderi de stat, fără a plăti datoriile ei, precum şi pentru neonorarea obligaţiei pozitive a Guvernului de a contribui la executarea unor hotărâri judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamanţilor privind plata unor sume de bani de către persoane private.

De regulă, termenul de neexecutare a unei hotărâri judecătoreşti executorii ce depăşeşte 12 luni este considerat de Curte ca fiind nerezonabil. În cauzele moldoveneşti în care Curtea a pronunţat, până la 30 iunie 2008, hotărâri de constatare a violării art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO din motivul neexecutării unei hotărâri judecătoreşti, termenul de neexecutare a variat între 12 luni şi 20 de zile (Deordiev şi Deordiev c. Moldovei, hotărâre din 16 octombrie 2007)  şi aproape 10 ani (Mizernaia c. Moldovei, hotărâre din 25 septembrie 2007). Excepţie o constituie cauzele Ungureanu c. Moldovei (hotărâre din 6 septembrie 2007) şi Bulava c. Moldovei (hotărâre din 8 ianuarie 2008), în care reclamanţii se plângeau de neexecutarea timp de 9 luni a unor hotărâri judecătoreşti cu privire la restabilirea reclamantului la locul de muncă şi, respectiv, de neexecutarea timp de 7 luni şi 16 zile a unei hotărâri judecătoreşti cu privire la achitarea salariului. Curtea a menţionat că cererile ce privesc restabilirea la locul de muncă, precum şi achitarea salariului sunt de o „importanţă crucială” pentru reclamanţi şi că ele trebuie să fie soluţionate „cu promptitudine”. În lumina circumstanţelor cauzelor date, termenii în care hotărârile de judecată au fost executate nu au fost consideraţi rezonabili.

Curtea a mai constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO în 3 cauze moldoveneşti – Istrate c. Moldovei (hotărâre din 13 iunie 2006), Mazepa c. Moldovei (hotărâre din 10 mai 2007) şi Grivneac c. Moldovei (hotărâre din 9 octombrie 2007) - pentru neonorarea obligaţiei pozitive a Guvernului de a contribui la executarea unor hotărâri judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamanţilor privind plata unor sume de bani de către persoane private.

Majoritarea violărilor constatate, până la 30 iunie 2008, prin prisma art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, în urma casării neregulamentare a hotărârilor judecătoreşti, au fost generate de admiterea de către instanţele de judecată naţionale a recursului în anulare al Procurorului General. Totuşi, Curtea a pronunţat hotărâri de condamnare a Moldovei în urma casării neregulamentare a hotărârilor judecătoreşti şi din alte motive decât admiterea recursului în anulare. Astfel, în cauza Popov (2) c. Moldovei (hotărâre din 6 decembrie 2005), Curtea a constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO în urma casării de către Curtea de Apel Chişinău a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile cu privire la retrocedarea unei case naţionalizate, care nu a fost executată timp îndelungat, după ce neexecutarea hotărârii a fost contestată la Curte şi cererea a fost comunicată Guvernului, în urma admiterii cererii de revizuire a acesteia după mai mult de 6 ani, fără a indica motivele revizuirii.

În cauza Macovei ş.a. c. Moldovei, (hotărâre din 25 aprilie 2006), Curtea a condamnat Moldova în urma lipsirii de efecte a hotărârilor judecătoreşti irevocabile privind obligarea Companiei QBE ASITO să execute contractele de asigurare cu pensie suplimentară, prin admiterea ulterioară a cererii Companiei QBE ASITO de desfacere a acestor contracte pe motiv de hardship şi a adoptării hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 11 martie 2002 după depunerea demersului în interesul legii al Procurorului General.

În cauza Istrate c. Moldovei (hotărâre din 13 iunie 2006), a fost constatată încălcarea dreptului la protecţia proprietăţii în urma casării neregulamentare a hotărârii judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului privind plata a MDL 1,000 de către o persoană privată, prin admiterea cererii de apel de către Tribunalul Chişinău peste circa 4 ani.

În cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (hotărâre din 19 decembrie 2006), casarea unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului, privind plata sumei de MDL 20 milioane de către Ministerul Finanţelor, prin redeschiderea procedurilor de către Curtea Supremă de Justiţie în urma admiterii cererii de revizuire peste mai mult de 4 ani şi 8 luni de la adoptarea hotărârii, a fost considerată de Curte ca fiind „abuzivă”.

Curtea a mai condamnat Moldova în două cauze ce vizau fie împiedicarea ilegală a reclamantului de a se folosi de licenţele sale, fie anularea licenţelor reclamantului. Astfel, în cauza Bimer S.A. c. Moldovei (hotărâre din 10 iulie 2007), a fost constatată violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO din cauza împiedicării ilegale a companiei reclamante fondată de investitori străini de a-şi folosi licenţele pentru întreţinerea unui bar şi magazin duty-free, în urma adoptării unei decizii de interzicere a amplasării localurilor duty-free pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, cu încălcarea prevederilor Legii privind investiţiile străine. În cauza Megadat.com SRL c. Moldovei (hotărâre din 8 aprilie 2008), Curtea a statuat că nu a fost demonstrat că autorităţile publice au urmărit careva politici veritabile şi consecvente atunci când au invalidat licenţele companiei reclamante, care era cea mai mare din Moldova în domeniul comunicaţiilor internet, în urma cărora compania a fost nevoită să-şi vândă bunurile şi să-şi înceteze activitatea.

Curtea a constatat încălcarea dreptului la protecţia proprietăţii în urma neacordării unei pretenţii legitime în 3 cauze, şi anume în cauzele Cazacu c. Moldovei (hotărâre din 23 octombrie 2007), în urma refuzului instanţelor de judecată naţionale de a acorda reclamantului compensaţii de concediere care i se cuveneau potrivit legislaţiei muncii, Dolneanu c. Moldovei (hotărâre din 13 noiembrie 2007), din cauza neachitării, timp de mai mult de 6 ani, a compensaţiilor pentru depunerile de la Banca de Economii, la care reclamantul avea dreptul potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 201 din 1994 şi Bălan c. Moldovei (hotărâre din 29 ianuarie 2008), în urma refuzului instanţelor de judecată naţionale de a acorda reclamantului compensaţii pentru încălcarea dreptului său de proprietate intelectuală.

Într-o singură cauză, Curtea a constatat lipsirea de proprietateDacia SRL c. Moldovei (hotărâre din 18 martie 2008) – din cauza anulării privatizării hotelului „Dacia” efectuată de către reclamant, în urma căreia reclamantul a fost lipsit de proprietatea sa asupra hotelului şi a terenului aferent, fără a-i fi acordate compensaţii.

Cele mai mari prejudicii au fost acordate în cauzele Oferta Plus SRL c. Moldovei (EUR 2,535,104), Bimer SA c. Moldovei (EUR 520,000), Banca VIAS c. Moldovei (EUR 301,095), Nistas GmbH c. Moldovei (EUR 64,997) şi Venera-Nord-Vest Borta AG c. Moldovei (EUR 31,318). Menţionăm că în cauzele Dacia SRL c. Moldovei şi Megadat.com SRL c. Moldovei Curtea încă nu s-a pronunţat asupra chestiunii privind satisfacţia echitabilă, aceasta fiind rezervată pentru o hotărâre separată.

În continuare, este prezentată în mod schematic analiza statistică şi tematică a hotărârilor CtEDO contra Moldovei în care s-a constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie între 12 septembrie 1997 şi 30 iunie 2008.

 

 Analiza statistică a hotărârilor CtEDO contra Moldovei în care s-a constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie

(12.09.1997 – 30.06.2008)

(varianta word a acestei scheme este disponibilă aici)

Hotărârile CtEDO în care a fost constatată violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO

Nr. de hotărâri CtEDO în care a fost constatată violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO

Nr. de hotărâri CtEDO pronunţate contra Moldovei

Cota procentuală

12.09.1997 – 31.12.2004

 1. Prodan c. Moldovei
 2. Luntre ş.a. c. Moldovei
 3. Pasteli ş.a. c. Moldovei
 4. Sîrbu ş.a. c. Moldovei
 5. Bocancea ş.a. c. Moldovei
 6. Croitoru c. Moldovei
 7. Ţîmbal c. Moldovei

7

11

63,63 %

2005

 1. Popov (1) c. Moldovei
 2. Roşca c. Moldovei
 3. Dumbrăveanu c. Moldovei
 4. Scutari c. Moldovei
 5. Daniliuc c. Moldovei
 6. ASITO c. Moldovei
 7. Baibarac c. Moldovei
 8. Popov (2) c. Moldovei

8

14

57,14 %

2006

 1. Josan c. Moldovei
 2. Lupăcescu c. Moldovei
 3. Macovei ş.a. c. Moldovei
 4. Lungu c. Moldovei
 5. Istrate c. Moldovei
 6. Ermicev c. Moldovei
 7. Drăguţă c. Moldovei
 8. Nistas GmbH c. Moldovei
 9. Moisei c. Moldovei
 10. Oferta Plus SRL c. Moldovei

10

20

(inclusiv o hotărâre cu privire la satisfacţia echitabilă şi o hotărâre de radiere)

50 %

2007

 1. Mihalachi c. Moldovei
 2. Avramenko c. Moldovei
 3. Venera-Nord-Vest Borta AG c. Moldovei
 4. Moldovahidromaş c. Moldovei
 5. Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei c. Moldovei
 6. Ovciarov c. Moldovei
 7. Mazepa c. Moldovei
 8. Bimer SA c. Moldovei
 9. Ungureanu c. Moldovei
 10. Mizernaia c. Moldovei
 11. Biţa c. Moldovei
 12. Clionov c. Moldovei
 13. Grivneac c. Moldovei
 14. Curăraru c. Moldovei
 15. Ţiberneac Vasile c. Moldovei
 16. Nadulişneac Ion c. Moldovei
 17. Buianovschi c. Moldovei
 18. Deordiev şi Deordiev c. Moldovei
 19. Vitan c. Moldovei
 20. Ţiberneac c. Moldovei
 21. Marcu c. Moldovei
 22. Cazacu c. Moldovei
 23. Deliuchin c. Moldovei
 24. Lipatnikova şi Rudic c. Moldovei
 25. Banca VIAS c. Moldovei
 26. Dolneanu c. Moldovei
 27. Becciu c. Moldovei
 28. Cogut c. Moldovei

28

60

(inclusiv o hotărâre cu privire la satisfacţia echitabilă)

46,66 %

01.01.2008 – 30.06.2008

 1. Bulava c. Moldovei
 2. Rusu c. Moldovei
 3. Bălan c. Moldovei
 4. Dacia SRL c. Moldovei
 5. Vacarencu c. Moldovei
 6. Megadat.com SRL c. Moldovei

6

18

(inclusiv 3 hotărâri cu privire la satisfacţia echitabilă şi o hotărâre de radiere)

33,33 %

 

TOTAL

 

59

123

(inclusiv 5 hotărâri cu privire la satisfacţia echitabilă şi 2 hotărâri de radiere)

47,96 %

 

 

Analiza cauzelor moldoveneşti la CtEDO în care a fost constatată violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie

(12.09.1997 – 30.06.2008)

(varianta word a acestei scheme este disponibilă aici)

 

Violarea constatată

 Nr. de violări

Denumirea şi numărul cauzei

Data adoptării hotărârii

Constatarea CtEDO

Neexecutarea sau executarea tardivă a hotărârilor judecătoreşti

42

Prodan c. Moldovei

(cererea nr. 49806/99)

18.05.2004 Neexecutarea, timp de 63 de luni şi 22 de luni, a 2 hotărâri judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamantului cu privire la retrocedarea imobilului naţionalizat şi, respectiv, plata sumei de MDL 488,274 de către Consiliul municipal Chişinău.

Luntre ş.a. c. Moldovei

(cererile nr. 2916/02, 21960/02, 21951/02, 21941/02, 21933/02, 20491/02, 2676/02, 23594/02, 21956/02, 21953/02, 21943/02, 21947/02 şi 21945/02)

15.06.2004 Neexecutarea, între 24 şi 42 de luni, a 15 hotărâri judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamanţilor cu privire la plata unor sume de bani (între MDL 733 şi MDL 3,667.50) de către Ministerul Finanţelor, în scopul indexării depozitelor de la Banca de Economii.

Pasteli ş.a. c. Moldovei

(cererile nr. 9898/02, 9863/02, 6255/02 şi 10425/02)

15.06.2004 Neexecutarea, între 20 şi 32 de luni, a 5 hotărâri judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamanţilor cu privire la plata unor sume de bani (între MDL 734 şi MDL 5,876) de către Ministerul Finanţelor, în scopul indexării depozitelor de la Banca de Economii.

Sîrbu ş.a. c. Moldovei

(cererile nr. 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 şi 73973/01)

15.06.2004 Neexecutarea, timp de mai mult de 5 ani şi jumătate, a 2 hotărâri judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamanţilor cu privire la plata unor sume de bani (între MDL 1,127.02 şi MDL 1,407) de către Ministerul Afacerilor Interne, cu titlu de indemnizaţii salariale.

Bocancea ş.a. c. Moldovei

(cererile nr. 18872/02, 20490/02, 18745/02, 6241/02, 6236/02, 21937/02, 18842/02, 18880/02 şi 18875/02)

06.07.2004 Neexecutarea, între 28 şi 32 de luni, a 10 hotărâri judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamanţilor cu privire la plata unor sume de bani (între MDL 733 şi MDL 3,877) de către Ministerul Finanţelor, în scopul indexării depozitelor de la Banca de Economii.

Croitoru c. Moldovei

(cererea nr. 18882/02)

20.07.2004 Neexecutarea, timp de 2 ani şi jumătate, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 2,940 de către Ministerul Finanţelor, în scopul indexării depozitului de la Banca de Economii.

Ţîmbal c. Moldovei

(cererea nr. 22970/02)

14.09.2004 Neexecutarea, timp de 3 ani şi jumătate, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 8,394.4 de către Ministerul Afacerilor Interne.

Popov (1) c. Moldovei

(cererea nr. 74153/01)

18.01.2005 Neexecutarea, timp de aproape 7 ani, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la retrocedarea casei naţionalizate de către Consiliul municipal Chişinău.

Dumbrăveanu c. Moldovei

(cererea nr. 20940/03)

24.05.2005 Neexecutarea, timp de mai mult de 34 de luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 111,240 de către Consiliul municipal Chişinău.

Scutari c. Moldovei

(cererea nr. 20864/03)

26.06.2005 Neexecutarea, timp de aproape 31 de luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 41,705 de către Consiliul local Orhei, cu titlu de compensaţii pentru proprietatea naţionalizată,.

Daniliuc c. Moldovei

(cererea nr. 46581/99)

18.10.2005 Neexecutarea, timp de cel puţin 5 ani şi 6 luni şi 2 ani şi 3 luni, a 2 hotărâri judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 675 şi, respectiv, a MDL 20,960 de către Consiliul local Costeşti.

Baibarac c. Moldovei

(cererea nr. 31530/03)

15.10.2005 Neexecutarea, timp de aproape 17 luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 40,000 de către Consiliul local Edineţ, cu titlu de compensaţii pentru proprietatea naţionalizată.

Lupăcescu ş.a. c. Moldovei

(cererile nr. 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03 şi 32759/03)

21.03.2006 Executarea tardivă, între 24 de luni şi 42 de luni, a 15 hotărâri judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamanţilor cu privire la plata unor sume de bani (între MDL 733 şi MDL 3,667.5) de către Ministerul Finanţelor.

Lungu c. Moldovei

(cererea nr. 3021/02)

09.05.2006 Neexecutarea, timp de 5 ani şi 4 luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata a MDL 1,407 de către Ministerul Afacerilor Interne, cu titlu de compensaţii salariale.

Istrate c. Moldovei

(cererea nr. 53773/00)

13.06.2006 Neîndeplinirea de către Guvern, timp de circa 2 ani, a obligaţiei sale pozitive de a contribui la executarea unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata a MDL 1,000 de către o persoană privată.

Drăguţă c. Moldovei

(cererea nr. 75975/01)

31.10.2006 Neexecutarea, timp de 4 ani şi 3 luni, a 2 hotărâri judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamanţilor cu privire la acordarea spaţiului locativ şi plata sumei MDL 146,440 (hotărârile au produs efecte succesiv) de către Consiliul municipal Chişinău.

Moisei c. Moldovei

(cererea nr. 14914/03)

19.12.2006 Neexecutarea, timp de 22 de luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 7,696.23 de către Ministerul Finanţelor.

Oferta Plus SRL c. Moldovei

(cererea nr. 14385/04)

19.12.2006 Neexecutarea, timp de 3 ani şi 8 luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 20 milioane de către Ministerul Finanţelor.

Avramenko c. Moldovei

(cererea nr. 29808/02)
06.02.2007 Neexecutarea, timp de aproape 21 de luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 180,698.68 de către Ministerul Finanţelor.

Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei c. Moldovei

(cererea nr. 39745/02)
03.04.2007 Neexecutarea, timp de aproape 58 de luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 23,557 de către Întreprinderea de Stat „Moldtranselectro”.

Mazepa c. Moldovei

(cererea nr. 1115/02)
10.05.2007 Neîndeplinirea de către Guvern, timp de aproape 2 ani, a obligaţiei sale pozitive de a contribui la executarea unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata a MDL 12,635 de către o persoană privată.

Ungureanu c. Moldovei

(cererea nr. 27568/02)
06.09.2007 Neexecutarea, timp de 9 luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la restabilirea la locul de muncă.

Mizernaia c. Moldovei

(cererea nr. 31790/03)
25.09.2007 Neexecutarea, timp de aproape 10 ani, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata a MDL 23,733.80 de către o cooperativă de stat de construcţie a locuinţelor.

Biţa şi alţii c. Moldovei

(cererile nr. 25238/02, 25239/02 şi 30211/02)

25.09.2007 Neexecutarea, între 21 de luni şi 2 ani şi 4 luni, a 4 hotărâri judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamanţilor cu privire la plata unor sume de bani (între MDL 5,074 şi MDL 6,579) de către Ministerului Transportului şi Comunicaţiilor.

Clionov c. Moldovei

(cererea nr. 13229/04)
09.10.2007 Executarea întârziată, timp de circa 1 an şi 7 luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 23,921 de către Institutul Naţional al Viei şi Vinului.

Grivneac c. Moldovei

(cererea nr. 35994/03)
09.10.2007 Neîndeplinirea de către Guvern, timp de 7 ani, a obligaţiei sale pozitive de a contribui la executarea unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata a USD 2,000 de către o persoană privată.

Curăraru c. Moldovei

(cererea nr. 34322/02)
09.10.2007 Neexecutarea, timp de mai mult de 8 ani, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la acordarea spaţiului locativ de către Consiliul municipal Chişinău.

Ţiberneac Vasile c. Moldovei

(cererea nr. 26103/04)
16.10.2007 Neexecutarea, timp de circa 43 de luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 97,000 de către Consiliul local Edineţ.

Nadulişneac Ion c. Moldovei

(cererea nr. 18726/04)
16.10.2007 Neexecutarea, timp de circa 41 de luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 11,739 de către Consiliul local Edineţ.

Buianovschi c. Moldovei

(cererea nr. 27533/04)
16.10.2007 Neexecutarea, timp de circa 43 de luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 100,000 de către Consiliul local Edineţ.

Deordiev şi Deordiev c. Moldovei

(cererea nr. 33276/03)
16.10.2007 Neexecutarea, timp de 12 luni şi 20 de zile, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamanţilor cu privire la obligarea Consiliului local Orhei de a evacua o persoană din apartamentul reclamanţilor.

Vitan c. Moldovei

(cererea nr. 6901/03)
16.10.2007 Executarea întârziată, între 34 de luni şi circa 40 de luni, a 2 hotărâri de judecată pronunţate în favoarea reclamantului cu privire la obligarea companiei QBE ASITO să execute contractul de pensie suplimentară încheiat cu reclamantul.

Ţiberneac c. Moldovei

(cererea nr. 18893/04)
16.10.2007 Neexecutarea, timp de circa 45 de luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 63,885 de către Consiliul local Edineţ.

Marcu c. Moldovei

(cererea nr. 17359/04)
16.10.2007 Neexecutarea, timp de circa 48 de luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 80,000 de către Consiliul local Edineţ.

Deliuchin c. Moldovei

(cererea nr. 14925/03)
23.10.2007 Neexecutarea, timp de 18 luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 10,000 de către Ministerul Finanţelor, cu titlu de compensaţii pentru detenţie ilegală.

Lipatnikova şi Rudic c. Moldovei

(cererea nr. 40541/04)
23.10.2007 Neexecutarea, timp de 7 ani şi 10 luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la demolarea unei construcţii ilegale de către Pretura sectorului Centru mun. Chişinău.

Banca VIAS c. Moldovei

(cererea nr. 32760/04)
06.11.2007 Imposibilitatea de executare a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea companiei reclamante cu privire la plata sumei de MDL 3,383,991 de către o întreprindere, în urma lichidării acestei întreprinderi şi transferării proprietăţii acesteia unei întreprinderi de stat, fără a plăti datoriile companiei.

Becciu c. Moldovei

(cererea nr. 32347/04)
13.11.2007 Neexecutarea, timp de 2 ani, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 183,752 de către Ministerul Finanţelor.

Cogut c. Moldovei

(cererea nr. 31043/04)
04.12.2004 Neexecutarea, timp de 33 de luni şi 10 zile, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 83,000 de către Ministerul Apărării.

Bulava c. Moldovei

(cererea nr. 27883/04)
08.01.2008 Neexecutarea, între 7 luni şi 16 zile şi 25 de luni, a 9 hotărâri judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamanţilor cu privire la plata unor sume de bani (între MDL 1,820 şi MDL 13,375), de către o întreprindere de stat, cu titlu de plăţi salariale.

Rusu c. Moldovei

(cererea nr. 3479/04)
15.01.2008 Neexecutarea, timp de 5 ani şi 7 luni, a unei hotărâri de judecată pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la obligarea Consiliului local Feteşti de a-i aloca un teren de pământ.

Vacarencu c. Moldovei

(cererea nr. 10543/02)
27.03.2008 Neexecutarea, timp de mai mult de 3 ani şi 8 luni, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la asigurarea cu locuinţă de către consiliul local.

Casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti

13

Roşca c. Moldovei

(cererea nr. 6267/02)

22.03.2005 Casarea prin recurs în anulare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile cu privire la plata sumei de MDL 102,653 de către o bancă în favoarea reclamantului.

ASITO c. Moldovei

(cererea nr. 40663/98)

08.11.2005 Casarea a 2 hotărâri judecătoreşti irevocabile cu privire la plata sumei de MDL 327,474.75 de către o companie privată şi, respectiv, cu privire la respingerea cererii Procurorului General de declarare nulă a unui contract încheiat între reclamant şi o companie privată, prin admiterea recursului în anulare.

Popov (2) c. Moldovei

(cererea nr. 19960/04)

06.12.2005 Casarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile cu privire la retrocedarea unei case naţionalizate, care nu a fost executată timp îndelungat, după ce neexecutarea hotărârii a fost contestată la Curte şi cererea a fost comunicată Guvernului, în urma revizuirii acesteia, după mai mult de 6 ani, fără a indica motivele revizuirii.

Josan c. Moldova

(cererea nr. 37431/02)

21.03.2006 Casarea prin recurs în anulare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile cu privire la plata sumei de MDL 155,868 de către Consiliul raional Căuşeni.

Macovei ş.a. c. Moldovei

(cererile nr. 19253/03, 17667/03, 31960/03, 19263/03, 17695/03 şi 31761/03)

25.04.2006 Lipsirea de efecte a hotărârilor judecătoreşti irevocabile privind obligarea Companiei QBE ASITO să execute contractele de asigurare cu pensie suplimentară, prin admiterea ulterioară a cererii Companiei QBE ASITO de desfacere a acestor contracte pe motiv de hardship şi a adoptării hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 11.03.2002 în urma demersului în interesul legii al Procurorului General.

Istrate c. Moldovei

(cererea nr. 53773/00)

13.06.2006 Casarea neregulamentară a hotărârii judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului, cu privire la plata a MDL 1,000 de către o persoană privată, prin admiterea, peste circa 4 ani, a cererii de apel.

Ermicev c. Moldovei

(cererea nr. 42288/02)

08.08.2006 Casarea prin recurs în anulare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile pronunţată în favoarea reclamantului, privind transmiterea în proprietate a unui apartament.

Nistas GmbH c. Moldovei

(cererea nr. 30303/03)

12.12.2006 Anularea a 2 hotărâri judecătoreşti irevocabile pronunţate în favoarea reclamantului, prin admiterea a 2 recursuri în anulare, în urma cărora au fost micşorate creanţele reclamantului şi a fost respinsă în parte pretenţia reclamantului privind încasarea în folosul său a taxei de stat plătite de el pentru examinarea cauzelor în instanţa de judecată.

Oferta Plus SRL c. Moldovei

(cererea nr. 14385/04)

19.12.2006 Casarea abuzivă a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului privind plata sumei de MDL 20 milioane de către Ministerul Finanţelor, prin redeschiderea procedurilor în urma admiterii cererii de revizuire peste mai mult de 4 ani şi 8 luni de la adoptarea hotărârii.

Mihalachi c. Moldovei

(cererea nr. 37511/02)
09.01.2007 Casarea unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului privind plata sumei de MDL 75,000 de către Ministerul Finanţelor cu titlu de compensaţii pentru urmărirea penală, condamnarea şi detenţia ilegală, prin admiterea recursului în anulare al Procurorului General, în urma căruia cuantumul daunei morale a fost micşorat până la MDL 50,000.

Venera-Nord-Vest Borta AG c. Moldovei

(cererea nr. 31535/03)
13.02.2007 Casarea prin recurs în anulare a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului cu privire la plata a MDL 244,939 de către o companie privată.

Moldovahidromaş c. Moldovei

(cererea nr. 30475/03)
27.02.2007 Casarea unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în favoarea reclamantului, privind revenirea în proprietatea reclamantului a unei întreprinderi de arendă, prin admiterea recursului în anulare peste 10 ani de la adoptarea hotărârii. 

Ovciarov c. Moldovei

(cererea nr. 31228/02)
12.04.2007 Casarea prin recurs în anulare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile pronunţată în favoarea reclamantului, care confirma dreptul de proprietate al reclamantului asupra unui apartament din mun. Chişinău.

Împiedicarea ilegală a reclamantului de a se folosi de licenţele sale / anularea licenţelor

2

Bimer SA c. Moldovei

(cererea nr. 15084/03)
10.07.2007 Împiedicarea ilegală a companiei reclamante (fondată de investitori străini) de a-şi folosi licenţele pentru întreţinerea unui bar şi magazin duty-free, prin adoptarea unei decizii de interzicere a amplasării localurilor duty-free pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, cu încălcarea prevederilor Legii privind investiţiile străine.

Megadat.com SRL c. Moldovei

(cererea nr. 21151/04)
08.04.2008 Invalidarea licenţelor companiei reclamante, care era cea mai mare din Moldova în domeniul comunicaţiilor internet, în urma cărora compania a fost nevoită să-şi vândă bunurile şi să-şi înceteze activitatea.

Neacordarea unei pretenţii legitime

3

Cazacu c. Moldovei

(cererea nr. 40117/02)
23.10.2007 Refuzul instanţelor de judecată naţionale de a acorda reclamantului compensaţii de concediere care i se cuveneau potrivit legislaţiei muncii.

Dolneanu c. Moldovei

(cererea nr. 17211/03)
13.11.2007 Neplata, timp de mai mult de 6 ani, a compensaţiilor pentru depunerile de la Banca de Economii, la care reclamantul avea dreptul potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 201 din 1994.

Bălan c. Moldovei

(cererea nr. 19247/03)
29.01.2008 Refuzul instanţelor de judecată naţionale de a acorda reclamantului compensaţii pentru încălcarea dreptului său de proprietate intelectuală, la care el avea dreptul potrivit Legii nr. 293-XIII din 1994.

Lipsirea de proprietate

1

Dacia SRL c. Moldovei

(cererea nr. 3052/04)
18.03.2008 Anularea privatizării hotelului „Dacia” efectuată de către reclamant, în urma căreia reclamantul a fost lipsit de proprietatea sa asupra hotelului şi a terenului aferent, fără a-i fi acordate compensaţii.