Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea Europeană) a fost instituită prin Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia Europeană), adoptată de către ţările membre ale Consiliului Europei la Roma la 4 noiembrie 1950 şi care a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. După intrarea în vigoare a Convenţiei, ea a fost completată şi amendată prin 14 Protocoale adiţionale la Convenţie (Protocolul nr. 14 încă nu a intrat în vigoare). Republica Moldova a ratificat Convenţia prin Hotărârea Parlamentului nr. 1298-XIII din 24 iulie 1997.

Lista datelor intrării în vigoare a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a Protocoalelor sale adiţionale pentru statele membre la Convenţie.

Regulile de constituire şi funcţionare a Curţii Europene, stabilite prin Convenţie, au fost detaliate în Regulamentul Curţii Europene, adoptat în şedinţa plenară a Curţii.

Participanţii la procedurile în faţa Curţii beneficiază de anumite imunităţi şi facilităţi. Acestea sunt stabilite în Acordul european privind persoanele participante la proceduri în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la 5 martie 1996.

Republica Moldova este reprezentată la Curtea Europeană de către Agentul său Guvernamental. Statutul juridic al Agentului Guvernamental al Republicii Moldova este stabilit de Legea cu privire la Agentul Guvernamental. Legea stabileşte modul de numire şi eliberare din funcţie a Agentului Guvernamental, atribuţiile acestuia, modul de soluţionare pe cale amiabilă a unei cauze împotriva Republicii Moldova aflate pe rolul Curţii Europene, dreptul de regres al statului împotriva persoanelor care se fac vinovate de condamnarea Republicii Moldova de Curtea Europeană, etc.

Conform articolului 4 al Constituţiei, „dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu […] tratatele la care Republica Moldova este parte”. Dispoziţiile acestui articol au fost interpretate prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 55 din 14 octombrie 1999.

La 12 septembrie 1997, Republica Moldova a devenit parte la Convenţia Europeană. Pentru a facilita aplicarea acesteia de către autorităţile judiciare, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a adoptat Hotărârea nr. 17 din 19 iunie 2000 privind aplicarea în practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Supravegherea executării hotărârilor Curţii Europene este pusă în sarcina Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. La 10 mai 2006, Comitetul de Miniştri a adoptat Regulamentul cu privire la supravegherea executării hotărârilor Curţii şi a acordurilor de reglementare amiabilă.

Convenţia Europeană nu se referă în detaliu la toate efectele hotărârilor Curţii Europene. Interpretând prevederile Convenţiei, la 19 ianuarie 2000, Comitetul de Miniştri a adoptat Recomandarea nr. R(2000)2 cu privire la reexaminarea sau redeschiderea unor dosare la nivel naţional în urma hotărârilor Curţii Europene.